Methodiek


Individuele Rehabilitatie Benadering IRB ®

De Individuele Rehabilitatie Benadering ondersteunt mensen met een beperking bij hun maatschappelijk herstel. Dit gebeurt door hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstwensen op het gebied van wonen, werken, leren, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. De benadering is ontwikkeld en effectief gebleken voor mensen met een psychische beperking. De IRB is echter ook zeer geschikt voor mensen in maatschappelijke achterstandsituaties.

Voor iemand die al lang psychosociale problemen, psychische en/of verstandelijke beperkingen heeft, is het vaak moeilijk om het leven in te richten zoals hij dat zelf graag wil. Elk mens heeft eigen ideeën en wensen over hoe hij het liefst zou willen wonen, werken en leren. Soms kunnen mensen doelen zelfstandig realiseren, soms is hulp nodig. 

  Met hulp van de IRB kunnen mensen werken aan wensen op de gebieden van wonen, werken, dagbesteding, opleiding, vrije tijd en sociale contacten. In gesprekken wordt gekeken wat iemand graag zou willen veranderen, welke stappen hij kan nemen en hoe hij bij het nemen van die stappen kan worden geholpen. De cliënt bepaalt zelf waar over gesproken wordt en waar hij aan wil werken. De IRB-begeleider heeft de kennis en de tools om individuele ondersteuning te bieden bij het realiseren van die eigen wensen.


Wat heeft begeleiding met IRB te bieden?

  • Meer inzicht in je eigen wensen voor de toekomst. Wat wil je veranderen op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, onderwijs, vrije tijd en sociale contacten? Wil jij wel verandering, ben je er aan toe?
  • Een weloverwogen keuze voor een bepaalde omgeving om in te wonen, werken, leren, vrije tijdactiviteiten te doen of sociale contacten te onderhouden.
  • Opstellen van een rehabilitatieplan waarin de stappen beschreven staan voor het bereiken en vasthouden van persoonlijke doelen
  • Ondersteuning bij het leren van vaardigheden die onmisbaar zijn (zoals studievaardigheden bij het volgen van een studie of contacten leggen bij het beter onderhouden van relaties)
  • Hulp bij het organiseren van ondersteuning door anderen, zoals een studiebegeleider of iemand die meegaat naar sociale activiteiten

Samengevat draagt IRB begeleiding bij aan maatschappelijke participatie op de genoemde terreinen.

Individuele Rehabilitatie Benadering is in de jaren tachtig in de Verenigde Staten ontwikkeld door William Anthony, Marianne Farkas en anderen binnen Boston University. (Psychiatric Rehabilitation) Sinds de jaren negentig geeft de Stichting Rehabilitatie ’92 trainingen aan hulpverleners en ervaringsdeskundigen in Nederland.

Meer over de IRB is te vinden op www.rehabilitatie92.nl of op trimbos.nl.


Vier stappen

De hulpverlening volgens de IRB is verdeeld in vier stappen:

Stap 1: verkennen
Als eerste stap verkent de cliënt met zijn hulpverlener of hij toe is aan een verandering. Is er noodzaak volgens hemzelf om iets in het leven te veranderen? Denkt hij dat een verandering positief kan uitwerken? Welke hindernissen ziet hij? Denkt hij zelf stappen te kunnen zetten? En krijgt hij voldoende steun van belangrijke anderen? Soms komt iemand door dit gesprek op punten die hij wil verbeteren voordat hij aan de verandering begint.

Stap 2: kiezen
De cliënt bespreekt met zijn IRB-begeleider wat hij in de toekomst precies wil bereiken en op welk terrein, bijvoorbeeld waar wil hij wonen, zelfstandig of in een woonvorm en welke, met wie? Als het doel nog niet duidelijk is helpt de begeleider bij het verduidelijken van dit doel. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door het aanbod van woningcorporaties of woonvormen te gaan bekijken. Het doel is gesteld wanneer de cliënt precies weet wat hij wil bereiken.

Stap 3: verkrijgen
Dan volgt de actie om het doel te behalen. Welke stappen zijn daarvoor nodig? Welke vaardigheden en steun heeft de cliënt nodig om het doel te bereiken? Wat moet hij zoal doen en welke hulp heeft hij nodig om te verhuizen?

Stap 4: behouden
De laatste stap is het leren van vaardigheden die de cliënt nodig heeft om succesvol en tevreden te blijven bij datgene wat hij bereikt heeft. Vaak is daarbij ook steun nodig, in materiële zin of in de vorm van assistentie door anderen. In deze fase zorgt hij ervoor dat hij die ondersteuning krijgt en goed gebruikt. De IRB-begeleider helpt hem daarbij.